zondag 25 oktober 2020 om 10.00 u

Eredienst, Bevestiging en afscheid ambtsdragers, ds. Michiel Pronk
Voorganger: ds. Michiel Pronk
Organist: Hans Noordveld


Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 149: 1 en 2 – Halleluja! laat opgetogen

Bemoediging en Groet
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente:   EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer
Gemeente:   AMEN

Zingen: ELB  226 – Heer, ik kom bij U , met YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=g4ZrsHd-_AM)

Gebed van ontferming

Zingen: Lied 273: 1, 2 en 4 – Loof God, die zegent al wat leeft

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: Nehemia 7:72b - 8:18

Zingen: Lied 119a: 1 en 4 – Uw woord omvat mijn leven

Verkondiging

Zingen: Lied 971 – Zing een nieuw lied voor God de Here

Kinderen komen terug naar de nevendienst

Afscheid van aftredende ambtsdragers

Gebed

Bevestiging aantredende ambtsdragers

Lied om Gods Geest: Lied 680: 1, 4 en 5

Bevestigingsgebed

Zegen

Aanvaarding en verwelkoming
Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakenen. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?
Allen: Ja, dat willen wij van harte.

Zingen: Lied 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Zingen: Lied 675 – Geest van hierboven

Zegen

terug