Taakgroep Erediensten Taakgroep Erediensten

De kerkenraad heeft de Taakgroep Erediensten ingesteld om advies te geven over alle aspecten die verband houden met de inhoud, achtergrond en vormgeving van de (wekelijkse) eredienst, waaronder de gemeentezang.

De taakgroep werkt jaarlijks mee in de voorbereiding van de Paascyclus, de Laatste zondag van het Kerkelijk jaar en eventueel voorkomende bijzondere diensten.

Daarnaast onderneemt de taakgroep initiatieven rond de inrichting van de liturgische ruimte van de Gorechtkerk.

De leden van de taakgroep, op dit moment een predikant, een organist en drie gemeenteleden, komen periodiek bijeen, waarbij naast de praktische bespreekpunten actuele liturgische onderwerpen aan de orde komen. 

Wij nodigen u en jou van harte uit om eens een bijeenkomst van de Taakgroep Erediensten bij te wonen.

Contact: erediensten@gorechtkerk.nl

 
Actuele thema's Actuele thema's
Onze taakgroep heeft zich recent bezig gehouden met bijzondere onderwerpen als de ziekenzalving, de herkomst en functie van het orgel in de eredienst en de avondmaalsteksten in het Nieuwe Testament. Ook buigen we ons op dit moment over een voorstel voor een stilteplek in onze kerk.
 
Versterking gezocht Versterking gezocht
De Taakgroep Erediensten is op zoek naar versterking.

We vergaderen 4 á 5 keer per jaar en werken mee aan het voorbereiden en uitvoeren van de diensten van de Paascyclus en de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Graag nodigen wij u/jou uit om eens een vergadering bij te wonen. We kunnen u/jou dan meer vertellen over onze taakgroep. 

Contact: erediensten@gorechtkerk.nl