Vanuit Eelderwolde Vanuit Eelderwolde
EELDERWOLDE

Onze Vader
Vanwege de aanhoudende Coronacrisis hebben we helaas veel van onze kerkelijke activiteiten moeten afzeggen. Zo was er in het najaar een kring gepland rondom het Onze Vader en de gedachte was om tijdens elke bijeenkomst één of meerdere beden met elkaar te bespreken. Het gebed dat Jezus zijn leerlingen en ook ons heeft geleerd is weliswaar overbekend, maar de afzonderlijke beden roepen toch best vragen op. ‘Uw wil geschiede’, wat moet ik me daar nu precies bij voorstellen? God als Vader? Mag ik me God ook anders voorstellen? En een ander vergeven, kan ik dat wel, wil ik dat wel? We zullen onze gedachten en besprekingen, wat deze kring betreft, nog even moeten uitstellen, al komt het ‘gebed des Heren’ tijdens een huisbezoek nog wel eens ter sprake. Dat leidt dan geregeld tot een boeiend gesprek, waarin we samen proberen te zoeken naar de betekenis van één of meerdere beden uit Jezus’ gebed, dat we wekelijks in de kerk bidden. Soms ook kan een andere vertaling van het Onze Vader of een parafrase een nieuw licht werpen op die aloude beden, die we zo vanzelfsprekend uitspreken. Eén ervan geef ik hier graag door, geschreven door de schrijfster Fum van den Ham (Uit: Maar liever gebogen gevouwen), ter overdenking en zeker, in deze moeilijke tijden, ter bemoediging.

Onze Vader, onze moeder,
in de hemel en op aarde:
maak ons helend, helpend
en geheiligd door Uw naam.

Breng Uw Koninkrijk nabij,
doe Uw wil geschieden.
Leer ons, hier Uw hulp te zijn –
niet Uw vijand, maar Uw vriend.

Schenk Uw mensen op de aarde
melk en honing, brood en wijn:
dat de honger eens voorbij gaat,
ook door ónze daden.

Om vergeving vragen wij, die
zoveel geschonden en vernietigd hebben,
wij, die anderen zo slecht vergeven kunnen.
Wil ons toch behoeden, God,
voor cynisme, wanhoop,
onverschilligheid.

En verlos ons van het te veel begeren,
dat ons blind maakt, liefdeloos.
Want het enig Koninkrijk van Liefde
zal door U op aarde komen,
als ook wij iets van Uw liefde doen.

Wij, die onaanzienlijk en gebrekkig zijn,
zijn door U tot in het hart gezien.

Vurig, vol verlangen
en bescheiden en verstild,
wachten en verwachten wij
alle heerlijkheid van U –

toen.
En nu.
En in eeuwigheid.

Meeleven met elkaar
Verschillende gemeenteleden zijn nu ook getroffen (geweest) door het Coronavirus en moeten thuisblijven, alleen, met elkaar of met hun gezin. We wensen u allen heel veel beterschap toe en ook geduld om deze nare en zorgelijke periode zo goed mogelijk door te komen. Allen die in deze dagen opzien tegen de dag die komt, die bang zijn, verdriet kennen, wakker liggen in de nacht, bidden we Gods licht en hoopvolle nabijheid toe, ook door mensen die ons blijvend trouw zijn met een luisterend oor, een hand die vasthoudt.

Tenslotte
Reinier Kleijer bidt in een lied tot de Eeuwige dat Hij, in onze dagen van zorg, in onze dagen van hoop, een bron van inspiratie en kracht zal zijn.

Wees de ziel van mijn gedachten
wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand.
Inspireer ons dag aan dag
met uw Geest en geef ons kracht.

Allen hartelijk gegroet,
ds. Ybo Buurma
 
 
Vanuit Haren Vanuit Haren
Bij de diensten
De ochtend+-dienst op zondag 24 januari is rond het thema ‘over een andere boeg gooien’. Het is geïnspireerd op gebeurtenissen die verteld worden in Marcus 1: 14-21. Jezus verkondigt dat het koninkrijk van God nabij is en het tijd is om tot inkeer te komen. Vervolgens roept Jezus enkele mannen om hem te volgen. Simon, Andreas, Jakobus en Johannes gooien het over een andere boog: zij laten hun netten achter en volgen Jezus. Op creatieve wijze zal het thema dichtbij gebracht worden.

In het oog
Sinds er een reclamebord aan de lantaarn voor de kerk is vastgemaakt, kijkt een jongen vanaf de poster mij aan. Het voelt alsof hij mij in het oog houdt. Van psalm 139 heb ik geleerd dat dat geen negatieve blik hoeft te zijn: in dat lied wordt God gezien als iemand die ons op een positieve manier in het oog houdt. Daarom steek ik af en toe mijn duim op naar de poster als teken dat het goed gaat. 

Hartelijke groet,
Michiel Pronk