Vanuit Eelderwolde Vanuit Eelderwolde
Verbinding
Na Pinksteren lijkt de ‘feestloze’ helft van het kerkelijk jaar een aanvang te nemen. Voor de Adventstijd weer aanbreekt, zijn er heel wat ‘groene’ zondagen te gaan. Dat is niet zonder zin en betekenis, want de Geest van God kent vele aspecten en is zo kleurrijk, dat er een lange periode is gereserveerd om de rijke betekenis ervan te verstaan.
In deze dagen van crisis en zorg, ervaar ik persoonlijk, dat de Geest van God vooral met ‘verbinding’ te maken heeft. We kunnen elkaar nog niet tijdens een kerkdienst en ook elders maar mondjesmaat ontmoeten, maar op velerlei creatieve en digitale wijze, waait de geestkracht van God niettemin om ons heen, voorbij grenzen en beperkingen. Mensen sturen elkaar kaarten, bellen of appen regelmatiger, bidden voor de ander in nood, bieden extra zorg en aandacht, zoveel meer nog. Waar wij met elkaar verbonden worden, en daarbij vrede, moed en troost ervaren, is de geestkracht van God heilzaam aanwezig, als een milde en verfrissende bries. Dominicaan Henk Jongerius schreef een gebed over dit geestrijke aspect van verbinding, zo betekenisvol voor mensen dichtbij en ver weg in de wereld. Hopelijk zal de kracht en betekenis ervan, ook na deze ongekende moeilijke tijd, nog lang onder ons uitwaaieren.

Waar mensen opnieuw met elkaar
verbonden worden
wordt het leven goed,
wordt het je heilig,
want je ervaart
dat er een kracht werkzaam is
die mensen verbindt
en aan elkaar trouwt:
je weet niet waar hij vandaan komt
en ons samen heen brengen zal,
maar op Pinksteren
belijden wij ons geluk
en de verbondenheid
van mensen en volkeren op aarde
die kracht
ontzettend nodig hebben,
wil er iets gebeuren,
wil het leven
een happening worden,
een ruimte
waarin iets plaats vindt...

Waar licht en ruimte komt
en arme mensen
weer de moeite waard zijn
waar verdriet gedeeld wordt
en onmacht en levensmoeite
niet achteloos
worden over het hoofd gezien
waar het kwaad gebroken wordt
door echte menselijke creativiteit
waar alle dorheid overspoeld wordt
door de verfrissende aanwezigheid
van vrienden
waar mensen die verhard zijn
mogen ontdooien
en aan hun trekken komen
waar de geest van God
ons aangrijpt
en eindelijk tot mensen maakt.

Meeleven met elkaar
Er zijn op dit moment verschillende gemeenteleden ernstig ziek en zij maken zich, met hun geliefden, ernstig zorgen over de behandelingen en de uitslagen die nog moeten volgen. Wij bidden hen samen Gods kracht en licht toe, ook in lieve aandacht die door familieleden en anderen wordt geboden.

Laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.
(Lied 1008:1)

Allen hartelijk gegroet,
ds. Ybo Buurma
 
Vanuit Haren Vanuit Haren
Bij de diensten
Op 7 juni, zondag Trinitatis, lezen wij Matteüs 28:16-20. Het is het slot van het Matteüsevangelie waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat zij op weg moeten gaan om alle volken tot zijn leerlingen te maken. Hoe moet je die woorden horen in een tijd waarin de kerken in ons land niet de wind in de zeilen hebben?

De lezingen in de dienst op 14 juni zijn Jesaja 12: 1-6 en Matteüs 9: 35-10:15. Jesaja 12 vormt een loflied waarin gezegd wordt: ‘Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.’ In Matteüs 9 zegt Jezus dat die tijd is aangebroken. 

Tot slot
Het was voor de kinderen even schrikken toen er pas een duif tegen één van de ramen in de voorkamer vloog. Dat is altijd een klap, maar gelukkig kon het dier verder. Nu hebben wij een afdruk van een duif op het raam, wat ik eigenlijk best mooi vind zo rond Pinksteren. Het herinnert mij aan de Geest die als een duif op Jezus neerdaalde.  

Hartelijke groet,
Michiel Pronk