Kerkenraad Kerkenraad

De leiding van de gemeente ligt in handen van de kerkenraad. Die bestaat uit de ambtsdragers van de gemeente: ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en predikanten.

De kerkenraad komt 8 keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan alle zaken die op dat moment van belang zijn voor het reilen en zeilen in de gemeente. De kerkenraad ontwikkelt bijvoorbeeld de langetermijnvisie en het beleidsplan van de gemeente. Daarnaast zorgt de kerkenraad ook dat allerlei praktische pastorale, diaconale, financiële en andere activiteiten goed verlopen. De kerkenraad benoemt ambtsdragers en contactpersonen en voert verder alle taken uit, die de kerkorde van de raad vraagt.

Twee keer per jaar komt de kerkenraad in kleinere vorm bij elkaar. Tijdens die bijeenkomsten onderhouden we het contact met de taak- en werkgroepen in de gemeente, zodat zij hun werk goed kunnen doen en de onderlinge samenhang wordt bevorderd.

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en voert in voorkomende gevallen de besluiten van de kerkenraad uit.

Contact: scriba@gorechtkerk.nl

 
Kerkenraad zoekt versterking Kerkenraad zoekt versterking
Wij mogen ons op dit moment gelukkig prijzen met een krachtige, besluitvaardige kerkenraad die een goede afspiegeling vormt van onze gemeente. Dat is belangrijk, want de kerkenraad geeft immers leiding aan die gemeente. Met ingang van komend najaar zal een aantal leden stoppen met het kerkenraadswerk, omdat zij hun termijn hebben vol gemaakt en al vele jaren deel uitmaken van de kerkenraad.
 
lees meer »