ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
 Naam ANBI: Diaconie Gereformeerde Kerk Haren
 Telefoonnummer (facultatief): 050- 534 92 78
 RSIN/Fiscaal nummer: 824115752
 Website adres: gorechtkerk.nl
 E-mail: diaconie@gorechtkerk.nl
 Adres: Hortuslaan 1a
 Postcode: 9751 BE
 Plaats: Haren
 Postadres: Hortuslaan 1a
 Postcode: 9751 BE
 Plaats: Haren
 

De Diaconie van de Gereformeerde Kerk Haren is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en
sacramenten “. (ordinantie 2. artikel 1. lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen over, van, voor het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Haren - Onnen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale Commissie voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). (Ordinantie 11, art. 7).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en
      katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de
      komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te
      verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron
      en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Op http://www.gorechtkerk.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
De diaconie van de Gorechtkerk vormt al sinds 1998 samen met de diaconie van de Hervormde Gemeente Haren - Onnen de Diaconale Raad (DIRA). Die wordt, samen met de diaconale medewerkers uit de samenwerkende kerken, gevormd door plm. 20 gemeenteleden. De diakenen kunnen lid zijn een van de werkgroepen: Binnenlands Diaconaat/ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking), Diaconale Hulpgroep of de Werkgroep Goede Doelen. Elk van deze groepen vergadert enkele keren per jaar. De DIRA als geheel vergadert zes keer per jaar, het moderamen ten minste zes keer. Op de DIRA-vergaderingen wordt regelmatig een bepaald thema ter inspiratie of bezinning behandeld, waartoe een gastspreker kan worden uitgenodigd. Ook wordt op deze vergaderingen de door het moderamen voorgestelde steun ter goedkeuring voorgedragen.

De activiteiten van de DIRA zijn globaal:
 • Werkgroep Binnenlands Diaconaat/werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO):
  • inzameling t.b.v. voedselbank Groningen
  • verzorgen kerstattenties voor bepaalde groep gemeenteleden
  • verzorgen bloemengroet aan ziek gemeenteleden op ziekenzondag
  • paasgroeten voor gevangenen in binnen- en buitenland
 • Diaconale hulpgroep:
  • behandeling verzoeken financiële ondersteuning
 • Werkgroep Goede Doelen
  • organiseren van diverse acties t.b.v. projecten met een diaconale strekking
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Werkelijk inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom Begroting geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
   

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

terug