ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Gereformeerde Kerk Haren-Onnen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
 Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haren
 Telefoonnummer (facultatief): 050- 537 08 55
 RSIN/Fiscaal nummer: 002658562
 Website adres: www.gorechtkerk.nl
 E-mail: scriba@gorechtkerk.nl
 Adres: Hortuslaan 1a
 Postcode: 9751 BE
 Plaats: Haren
 Postadres: Hortuslaan 1a
 Postcode: 9751 BE
 Plaats: Haren
 

De Gerefomeerde Kerk Haren-Onnen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

[[ Hier kunt eventueel toevoegen een typering of omschrijving van de concrete gemeente, zoals gastvrij, missionair, overeenkomstig het gereformeerd belijden. ]]

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op [[ Vul uw kerkordelijk juiste naam in ]].

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Onder ANBI Beleid, beleidsplan vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente. http://haren.protestantsekerk.net/beleidsplan

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 stond voor een groot deel in het teken van de beperkingen als gevolg van het corona-virus. De kerken waren daarop geen uitzondering.
Ook de Gorechtkerk heeft de gevolgen hiervan nadrukkelijk ondervonden. De meeste maanden van het jaar was er geen ‘gewone’ kerkdienst mogelijk. In eerste instantie (eind maart t/m eind juni) werden er meditatieve momenten uitgezonden via KerkTV. In de kerk was slechts een handvol mensen aanwezig, die de uitzending van deze meditatieve momenten mogelijk maakten.
In de periode van begin juli t/m begin oktober waren er meer mogelijkheden om kerkdiensten te houden. Maximaal 100 kerkgangers werden toegelaten en ook samenzang was in een groot deel van deze periode weer mogelijk. Van begin oktober tot het einde van het jaar ging het aantal kerkgangers weer terug naar maximaal 30 en werd de samenzang verzorgd door voorzangers.
Om te kunnen voldoen aan de maatregelen is een Gebruiksplan opgesteld, waarin onder andere is vermeld wat er wel en niet mag in de kerkelijke gebouwen en aan welke voorwaarden kerkgangers en bezoekers zich moeten houden.

In januari 2020 is er een gemeentezondag gehouden, waarbij meer dan 20 geledingen van de kerk van jeugdwerk tot en met diverse taakgroepen zich tijdens het koffiedrinken hebben gepresenteerd via een korte uitleg en toelichting van hun activiteiten. Daarna werd eenieder in de gelegenheid gesteld, via een rondgang door de kerk, het Gorechthuis en ’t Schip, nader kennis te maken met de diverse activiteiten. Deze zondag was dan ook een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe vrijwilligers te werven voor de diverse activiteiten.
Ook werd deze zondag aandacht gevraagd voor Actie Kerkbalans 2020.
De gemeentezondag is afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.
De reacties op deze zondag waren positief en het plan is om een dergelijke zondag vaker te laten plaatsvinden.
In januari 2019 is afscheid genomen van ds. Marja de Jager. Aan het eind van 2019 kon gemeld worden dat ds. Michiel Pronk (predikant te Leens-Mensingeweer) het door hem uitgebrachte beroep van de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen had aangenomen. Begin 2020 werden vervolgens de voorbereidingen gestart voor een feestelijke bevestigings- en intrededienst op zondag 26 april. De voorbereidingen waren al aardig gevorderd, toen medio maart 2020 de gevolgen van het corona-virus het onmogelijk maakten om überhaupt een (feestelijke) dienst te houden. De bevestiging van ds. Michiel Pronk als predikant van de Gorechtkerk heeft daarom slechts heel sober kunnen plaatsvinden in een uitzending van een meditatief moment via KerkTV op zondag 26 april. Hierna is ds. Pronk zijn werkzaamheden gestart in de gemeente, ondanks de beperking van de diverse coronamaatregelen.
In het najaar is na een periode van 10 jaar afscheid genomen van de preses van de kerkenraad (Jolly Kerkstra). De kerk kijkt met dankbaarheid terug op de periode dat zij preses is geweest en wat zij daarin voor onze kerk heeft betekend. Zij is opgevolgd door Jacob Boonstra. Daarnaast is in 2020 afscheid genomen van 6 andere ambtsdragers. Gelukkig konden er ook weer 6 nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Als kerkenraad zijn we dankbaar dat er steeds weer gemeenteleden zijn die binnen of buiten de kerkenraad een taak in de kerk willen vervullen.
Zo waren er als gevolg van de corona-maatregelen nieuwe vrijwilligers nodig voor bijvoorbeeld de functies van zaalcoördinator, gastdame of -heer en voorzanger. Het invullen van deze nieuwe (tijdelijke?) functies heeft geen grote problemen opgeleverd.

Voor het Gorechthuis zou 2020 een jaar moeten worden waarin de exploitatie van het zalencentrum verder geoptimaliseerd zou worden nu de exploitatie geheel in handen van de kerk was gekomen.
Echter ook hier zorgde het corona-virus voor veel beperkingen. Vanaf medio maart was het zo goed als onmogelijk zaalruimten te kunnen verhuren/gebruiken. Dit had uiteraard gevolgen voor de huurinkomsten, maar ook voor de inkomsten vanuit de catering.
Het College van Kerkrentmeesters volgt al enige tijd het beleid om zoveel mogelijk ruimtes in ons gebouwencomplex structureel te verhuren, wat ook enige zekerheid geeft voor de huurinkomsten.
Zo zijn in het najaar van 2020, na het vertrek van Certe, meerdere ruimtes in ’t Schip verhuurd aan een kinderopvangorganisatie.
De corona-maatregelen zorgden er ook voor dat het samenwerken met de Hervormde Gemeente van Haren - Onnen slechts in beperkte mate gestalte kon krijgen. Wel zijn onder andere gezamenlijke zomerdiensten gehouden en in een beperkte vorm de startzondag. Een programma voor Vorming en Toerusting voor het seizoen 2020-2021 was door de betrokken commissie voorbereid en gepresenteerd in een mooi programmaboekje. Maar van de geplande activiteiten kon er ten gevolge van de corona-maatregelen bijna geen enkele worden uitgevoerd.
Hopelijk kan er in 2021 uitgezien worden naar een einde van de beperkende corona-maatregelen en hopen we op enig moment iedereen weer te kunnen verwelkomen bij onze erediensten. Daarnaast zien we uit naar de (her)start van allerlei activiteiten.
juni 2021
Gerard ten Napel, scriba

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

terug