ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Gereformeerde Kerk Haren-Onnen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
 Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haren
 Telefoonnummer (facultatief): 050- 537 08 55
 RSIN/Fiscaal nummer: 002658562
 Website adres: www.gorechtkerk.nl
 E-mail: scriba@gorechtkerk.nl
 Adres: Hortuslaan 1a
 Postcode: 9751 BE
 Plaats: Haren
 Postadres: Hortuslaan 1a
 Postcode: 9751 BE
 Plaats: Haren
 

De Gerefomeerde Kerk Haren-Onnen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

[[ Hier kunt eventueel toevoegen een typering of omschrijving van de concrete gemeente, zoals gastvrij, missionair, overeenkomstig het gereformeerd belijden. ]]

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op [[ Vul uw kerkordelijk juiste naam in ]].

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Onder ANBI Beleid, beleidsplan vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente. http://haren.protestantsekerk.net/beleidsplan

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag 2021
Ook het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van de beperkingen t.g.v. het corona-virus. Gedurende het gehele jaar wisselden diensten zonder kerkgangers (maar alleen met medewerkers) of diensten met een beperkt aantal kerkgangers bv. met maximaal 30 of maximaal 100 kerkgangers elkaar af.  In de perioden waarin werd afgeraden om in de kerk samen te zingen is de zang verzorgd door voorzangers. Meerdere kerkelijke feestdagen konden helaas alleen in zeer beperkte vorm gevierd worden.
Wel was en is het altijd mogelijk om de diensten via KerkTV vanuit huis te volgen. We zijn dankbaar dat de diensten dat gemeenteleden op deze wijze de diensten konden en kunnen volgen.

Het Gebruiksplan dat in 2020 was opgesteld om te kunnen voldoen aan de maatregelen ten gevolge van het corona-virus was ook 2021 nog steeds van toepassing. Hierin staat o.a. vermeld wat er wel en niet mag in de kerkelijke gebouwen en aan welke voorwaarden kerkgangers en bezoekers zich dienen te houden.

In het najaar van 2021 is één nieuw kerkenraadslid bevestigd (ouderling voor de leeftijdsgroep van 30 tot 45 jaar), is van een aantal kerkenraadsleden afscheid genomen en hebben een aantal kerkenraadsleden hun termijn verlengd.

In de maand oktober was er een bijeenkomst voor de gemeenteleden van 45 tot 67 jaar, de Middengroep. Op deze positieve en plezierige middag is van gedachten gewisseld over de betrokkenheid van deze groep gemeenteleden bij de Gorechtkerk. Er zijn voorstellen gedaan voor een aantal specifieke activiteiten voor deze groep. Een aantal voorstellen is nader uitgewerkt en de eerste hiervan zijn uitgevoerd in het voorjaar van 2022.

In de maand november kon wel een gemeente-avond gehouden waarop o.a. de aangepaste en geactualiseerde Plaatselijke Regeling aan de orde is geweest en besproken met de gemeente. Hierna heeft de kerkenraad in de vergadering van januari 2022 de Plaatselijke Regeling definitief kunnen vaststellen. Op de gemeente-avond is ook een presentatie gehouden over een gedachtenishoek in de kerk. Deze is uiteindelijk met Pasen 2022 in gebruik genomen.
De ontmoetingsmomenten van gemeenteleden waren het afgelopen jaar tijdens de diverse lockdowns zeer beperkt. Als ‘vervanging’ van het koffiedrinken na de dienst zijn gedurende een bepaalde periode na de dienst ‘zoombijeenkomsten’ gehouden, waarin met elkaar ‘digitaal’ koffie kon worden gedronken.
Een andere zoom-activiteit betrof de Grote Gorechtkerkquiz welke in april werd gehouden en waaraan een behoorlijke groep gemeenteleden digitaal heeft meegedaan.
Ook voor het Gorechthuis was het jaar 2021 een jaar met veel beperkingen. Meerdere periodes  was het zo goed als onmogelijk zaalruimten te kunnen verhuren/gebruiken.
Op de momenten dat verhuur/gebruik van de zalen wel mogelijk was, is veel gebruik gemaakt van de diensten van vrijwilligers. Dit mede vanwege ziekte van de beheerder.
De corona-maatregelen zorgden er ook voor dat het samenwerken met de Hervormde Gemeente slechts in beperkte mate gestalte kon krijgen. Wel zijn o.a. gezamenlijke zomerdiensten gehouden en in een beperkte vorm de startzondag. Een programma voor Vorming en Toerusting voor het seizoen 2021-2022 was door de betrokken commissie voorbereid en gepresenteerd in een mooi programmaboekje. Maar van de geplande activiteiten kon er ten gevolge van de corona-maatregelen slechts enkele worden uitgevoerd.
Hopelijk kan er in 2022 uitgezien worden naar een einde van de beperkende corona-maatregelen en hopen we op enig moment iedereen weer te kunnen verwelkomen bij onze erediensten. Daarnaast zien we uit naar de (her)start van allerlei activiteiten.

juli 2022
Gerard ten Napel, scriba

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

terug