Plaatselijke regeling d.d. 10 januari 2022 Plaatselijke regeling d.d. 10 januari 2022


Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken
van de Gereformeerde Kerk Haren – Onnen.
 

Inhoud
           
1          Samenstelling van de kerkenraad
2.1.      Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2.      Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3       Verkiezing van predikanten
3          De werkwijze van de kerkenraad
4          Besluitvorming
5          De kerkdiensten
6.         De vermogensrechtelijke aangelegenheden - algemeen
6.1.      De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.2.      De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
6.3.      De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen en jaarrekeningen
7          Relatie met de Hervormde Gemeente Haren - Onnen
8          Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

Vaststelling (wijziging)

Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 4 oktober 2021, is op 3 november 2021 besproken met de gemeente en is op 10 januari 2022 vastgesteld en vanaf deze datum geldig.

Kerkorde

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. In deze plaatselijke regelingen zijn verwijzingen opgenomen naar de kerkorde. De meest actuele versie van de kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde.

§ 1. Samenstelling van de kerkenraad

1.1. Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat tenminste uit de volgende ambtsdragers:
Op de kerkenraadsvergadering van oktober wordt jaarlijks het aantal ambtsdragers waaruit dat jaar de kerkenraad bestaat, vastgesteld met het oog op het quorum. 

§ 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid
Het stemrecht en de verkiesbaarheid zijn als volgt:

2.1.2. Regels voor het stemmen
Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in ordinantie 4-5.

2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van tevoren aan de kerkenraad getoond.
§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.2.1 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt jaarlijks plaats in de maand mei. Indien er niet meer kandidaten op de verkiezingslijst staan dan het aantal vacatures dat er is, verklaart de kerkenraad de kandidaten als verkozen.

2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in ordinantie 3-6-2, wordt tenminste zes weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.

§ 2.3. Verkiezing van predikanten

2.3.1. Uitnodiging om te stemmen
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft door de kerkenraad gedaan.

§ 3. De werkwijze van de kerkenraad

3.1. Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert tenminste zesmaal per jaar. Daarnaast heeft een afvaardiging van de kerkenraad tweemaal per jaar overleg met verschillende taakgroepen.

3.2. Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste vijf dagen van tevoren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

3.3. Verslaggeving
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld. 

3.4. Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt. 

3.5. Verkiezing moderamen
De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een scriba en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen (ordinantie 4-8-2).

3.6. Plaatsvervangers
In de vergadering genoemd in artikel 3.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.

3.7. Jaargesprekken
De jaargesprekken met de predikanten worden gehouden door een kleine afvaardiging van de kerkenraad, eventueel aangevuld met een iemand van buiten de kerkenraad.

3.8.  Toelating toehoorders tot de vergaderingen
Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en vrienden als toehoorder toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.

3.9. Archiefbeheer
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7.

3.10. Bijstand door commissies
De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door verschillende commissies.

§ 4.  Besluitvorming

4.1. Besluitvorming
In alle kerkelijke lichamen worden besluiten genomen zoals beschreven staat in ordinantie 4-5.

§ 5. De kerkdiensten

5.1. Plaats en aantal kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden.

5.2. Beantwoording doopvragen
Bij de bediening van de doop van kinderen (tot 18 jaar) kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.

5.3.  Deelname aan het avondmaal
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten.

5.4. Andere levensverbintenissen
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste zes weken van tevoren in te dienen bij de kerkenraad.
Tenminste een van de betrokkenen dient in het register van de gemeente ingeschreven te zijn.
Tenminste twee weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.
Alleen een naar burgerlijke wet tot stand gekomen verbintenis tussen twee personen waarvan door een ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van registratie is opgemaakt - dienend als bewijs van opname in de registers van de burgerlijke gemeente - kan worden gezegend.

§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk

6.1.1. Omvang van college van kerkrentmeesters  
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 3 leden waaronder ten minste twee ambtsdragers.

6.1.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter is één van de ambtsdragers.

6.1.3.  Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in artikel 6.2.3., worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

6.1.4. De administratie
Het college van kerkrentmeesters wijst één of meer administrateurs en een boekhouder aan.
De administrateurs en de boekhouder wonen desgewenst de vergaderingen van het college bij en hebben daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

6.1.5. De bevoegdheden van de penningmeester 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 15.000 euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal

6.2.1. Omvang college van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit minimaal 3 leden waaronder ten minste twee ambtsdragers.

6.2.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter is één van de ambtsdragers.

6.2.3.  Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in artikel 6.2.2, worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

6.2.4.  De administratie
Het college van diakenen wijst zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt met de boekhouding van het college.

6.2.5.  De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 15.000 euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

6.2.6.   DIRA
Met het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten, de Diaconale Raad genoemd.

§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen en jaarrekeningen

6.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad.
De volledige stukken kunnen worden verkregen. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld en de mogelijkheid geboden om de stukken digitaal te ontvangen.

De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.

§ 7 De relatie met de Hervormde Gemeente Haren - Onnen

7.1: Samenwerking
De Gereformeerde Kerk van Haren - Onnen heeft een bijzondere relatie met de Hervormde Gemeente van Haren - Onnen, waarmee zij waar mogelijk samenwerkt. Het is een taak van de kerken­raad de contacten te onderhouden en de samenwerking te intensiveren. 

7.2: Afstemming van activiteiten
Gemeenteactiviteiten worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en bij de opzet en uitvoering ervan wordt naar samenwerking ge­zocht.

7.3: Organisatorische vormgeving
De samenwerking krijgt gestalte in:
- gezamenlijke diensten in de zomervakantie en de zondag na Kerstmis
- het moderamina-overleg
- de Diaconale Raad
- het uitgeven van het kerkblad 4-luik
- startzondag
- ministerieoverleg
- vorming en toerusting
- jeugdwerk AanBoord
- Pelgrimage op Hemelvaart

§ 8. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 

Deze plaatselijke regeling is opgesteld na overleg met de organen van de gemeente op wie de regeling betrekking heeft. Ook bevat de plaatselijke regeling ten minste de onderdelen zoals beschreven in ordinantie 4-8-5.

In lijn met ordinantie 4-8-9 zijn de leden van de gemeente op 3 november 2021 in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.

Ondertekening

Aldus te Haren voorlopig vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 4 oktober 2021 en definitief vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 10 januari 2022.Jacob Boonstra, presesGerard ten Napel, scriba
 
terug