ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Gereformeerde Kerk Haren-Onnen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
 Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haren
 Telefoonnummer (facultatief): 050- 537 08 55
 RSIN/Fiscaal nummer: 002658562
 Website adres: www.gorechtkerk.nl
 E-mail: scriba@gorechtkerk.nl
 Adres: Hortuslaan 1a
 Postcode: 9751 BE
 Plaats: Haren
 Postadres: Hortuslaan 1a
 Postcode: 9751 BE
 Plaats: Haren
 

De Gerefomeerde Kerk Haren-Onnen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

[[ Hier kunt eventueel toevoegen een typering of omschrijving van de concrete gemeente, zoals gastvrij, missionair, overeenkomstig het gereformeerd belijden. ]]

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op [[ Vul uw kerkordelijk juiste naam in ]].

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Onder ANBI Beleid, beleidsplan vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente. http://haren.protestantsekerk.net/beleidsplan

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag 2019
In januari 2019 is afscheid genomen van ds. Marja de Jager. Op vrijdag 11 januari is ds. De Jager en haar gezin een vrolijke afscheidsavond aangeboden, waarin veel kerkelijke geledingen zich van een hele andere (vrolijke en speelse) kant hebben laten zien. Op zondag 13 januari was de formele afscheidsdienst waarin veel genodigden aanwezig waren en na afloop ds. De Jager en haar man de hand kon worden geschut. Ds. De Jager zet haar predikantswerk voort in de Protestantse Gemeente Delfzijl, waar zij op zondag 3 maart intrede heeft gedaan.
Als tijdelijke vervanging in het pastoraat gedurende de vacatureperiode kon al snel een beroep worden gedaan op ds. Harm Jan Meijer, emeritus predikant van de Protestantse Gemeente Roden. Medio januari is ds. Meijer gestart met het pastoraatswerk.
De kerkenraad heeft veel aandacht besteed aan het maken (cq. actualiseren) van een profielschets voor een predikant en het formeren van uitgangspunten voor een beroepingscommissie. Bij de Classis Groningen-Drenthe is een verzoek ingediend om een predikant te mogen beroepen en er is een solvabiliteitsverklaring aangevraagd bij het CCBB Groningen-Drenthe. Op het verzoek en de aanvraag is een positieve reactie ontvangen. Hierna kon gestart worden met het zoeken van leden voor de beroepingscommissie. Dit heeft er toe geleid dat eind februari deze commissie kon worden geïnstalleerd. De beroepingscommissie is daarna aan de slag gegaan en heeft haar werkzaamheden veelal in stilte uitgevoerd. Vlak voor de zomervakantie is de predikantsvacature verschenen in diverse kerkelijke media. Na de zomervakantie zijn de binnengekomen reacties beoordeeld. Hieruit is uiteindelijk voortgekomen dat de commissie begin november een voordracht aan de kerkenraad heeft gedaan voor een te beroepen predikant. Nadat de voordracht door de kerkenraad positief is ontvangen, is op een drukbezochte gemeenteavond begin december de voordracht voorgelegd aan de gemeente om ds. Michiel Pronk van de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer te beroepen. Op een deel van de gemeenteavond was ds. Pronk aanwezig en heeft zich aan de gemeenteleden gepresenteerd. Na een stemmingsronde bleek dat met bijna unanimiteit de gemeenteleden akkoord gingen met het beroepen van ds. Michiel Pronk. Vervolgens is de officiële beroepingsbrief kort daarna overhandigd aan ds. Pronk en nog voor de kerstdagen heeft ds. Pronk kenbaar gemaakt dat hij het beroep aanneemt! Het verdere tijdspad van afscheid van Leens-Mensingeweer en intrede in Haren zal begin 2020 ingevuld worden.
Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is eind mei 2019 afscheid genomen van de koster van de kerk en beheerder van het Gorechthuis (Klaas Bakker). Hij is opgevolgd door Okko Veling. Voor het beheer van het Gorechthuis ontstond voor de kerk een nieuwe situatie. De exploitatie van het Gorechthuis werd door Klaas Bakker in eigen beheer uitgevoerd. Deze exploitatie is nu geheel in handen van de kerk gekomen. Gedurende de rest van het jaar is continu gewerkt aan het verder optimaliseren van de exploitatie in de nieuw ontstane situatie.
Sinds het najaar van 2018 is een grote groep mensen (zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden) bezig geweest met de musical ‘Judas’. Op 15 en 16 maart 2019 is deze musical onder grote belangstelling 2x uitgevoerd in de Gorechtkerk.
In het najaar was er opnieuw een muziekproject. Opnieuw was er veel belangstelling voor het te vormen projectkoor. In dit project stonden een aantal liederen uit The Young Messiah centraal. Een optreden van het projectkoor met deze liederen vond plaats in een bijzondere kerkdienst op zondag 22 december.
Op zondag 19 mei heeft een groep van 10 jongeren in een feestelijke dienst belijdenis van het geloof afgelegd. Fijn dat deze jonge mensen betrokken willen zijn bij de Gorechtkerkgemeenschap. Ook na de belijdenisdienst is deze groep jongeren elkaar met regelmaat blijven ontmoeten.
Na het vertrek van ds. De Jager is de pastorie flink onderhanden genomen en weer geheel up-to-date gemaakt. Daarna is de pastorie voor een bepaalde periode (aan derden) verhuurd. In het Gorechthuis zijn de vloer in de hal en de keuken vernieuwd. De zalen 4 en 5 van het Gorechthuis zijn samengevoegd tot één grote vergaderzaal en deze zaal is opnieuw ingericht.
De bestaande samenwerking met de Hervormde Gemeente van Haren –Onnen is voortgezet met o.a. gezamenlijke diensten, waaronder een feestelijke startzondag, en een programma voor gemeentetoerusting.
In het najaar is na een periode van 12 jaar afscheid genomen van scriba Roelof van Wijk. De kerk kijkt met dankbaarheid terug op de periode dat hij scriba is geweest en wat hij daarin voor de kerk kon betekenen. Hij is opgevolgd door Gerard ten Napel. Ook de meeste andere vacatures in de kerkenraad konden weer worden ingevuld.
Voor 2020 ziet de Gorechtkerk uit naar de komst van ds. Michiel Pronk en hoopt de diensten en kerkelijke activiteiten met de vele enthousiaste vrijwilligers voort te zetten.
mei 2020
Gerard ten Napel, scriba

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

terug