Profielschets Gereformeerde Kerk Haren-Onnen / Gorechtkerkgemeenschap Profielschets Gereformeerde Kerk Haren-Onnen / Gorechtkerkgemeenschap

De kerkelijke gemeente

‘De Gorechtkerk wil een open, zorgzame en gastvrije gemeente zijn, die een gelovig perspectief biedt aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, in verbondenheid met elkaar en met de wereld om ons heen.’

Dat staat in ons conceptbeleidsplan voor 2019 en verder. We zijn een veelkleurige, gastvrije en levendige gemeenschap met een breed aanbod aan activiteiten en kerkdiensten. Er is voor elk wat wils: van jong tot oud, van behoudend tot vooruitstrevend, van spiritueel tot praktisch. Onze gemeente is financieel gezond en telt een groot aantal (circa 100) actieve vrijwilligers.

De Gereformeerde Kerk Haren-Onnen kerkt in de Gorechtkerk, midden in het centrum van Haren. Onze gemeente is onderdeel van de PKN. Naast de Gereformeerde Kerk bestaat de PKN-Haren uit de Hervormde Gemeente Haren-Onnen en de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen.

De burgerlijke gemeente

Als kerkelijke gemeente willen we midden in de Harense samenleving staan. We willen laten zien wat we doen en aanwezig zijn waar dat kan en nodig is. De burgerlijke gemeente Haren had in totaal ongeveer 20.000 inwoners en bestond uit de plaatsen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren.  Per 1 januari 2019  is de gemeente Haren opgegaan in de nieuwe gemeente Groningen.

Haren is een welvarend dorp met een gegoede bevolking. De gemiddelde leeftijd ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Er zijn veel voorzieningen voor sport en cultuur. Er zijn diverse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Het gemiddelde opleidingsniveau is hoog en Haren is een echt forensendorp.

De stad Groningen ligt op ca. 8 km (fiets-)afstand. Groningen is een bruisende studentenstad, met nog meer voorzieningen: Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool, scholen voor voortgezet-  en beroepsonderwijs, een gevarieerd aanbod aan kunst, cultuur en uitgaansgelegenheden.

Gorechtkerkgemeenschap

De Gereformeerde Kerk Haren-Onnen telt een kleine 900 leden. Wij hebben 1,5 predikantsplaats: één fulltime vacature en 0,5 fte predikant.

Er is een actieve en betrokken kerkenraad van rond de 25 leden. De kerkenraad vergadert ongeveer acht keer per seizoen en in kleinere samenstelling twee keer met werkgroepen en commissies, om het contact levendig te houden en elkaar te informeren. Het moderamen van zes mensen regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor.

Pastoraal werk

Het pastoraat wordt gedragen door het pastorale team. Dat bestaat uit de predikanten, de pastorale ouderlingen en een team van pastorale bezoekers. Het crisispastoraat is een taak van de predikanten, de contactpersonen vormen samen met de pastorale ouderlingen een eerste lijn. Regelmatig komen alle pastoraal actief zijnde gemeenteleden bij elkaar, worden onderwerpen behandeld en besproken en worden de pastoraal contactpersonen toegerust.

Diaconaal werk

De diaconie geeft gestalte aan het werk van de gemeente in omzien naar elkaar binnen en buiten de kerk, en werkt samen met de diaconie van de Hervormde Gemeente. Daarvoor is een diaconale raad (DIRA) gevormd. De diaconie verzorgt met de gemeente een bijdrage aan de voedselbank. Daartoe worden elke week en in het bijzonder rondom de oogstdienst, houdbare producten ingezameld. De diakenen organiseren samen met de Werkgroep Goededoelen Haren het hele jaar door acties voor goede doelen, zo zijn er voor- en najaarsfairs en wordt jaarlijks in het Gorechthuis een kunstweekend georganiseerd. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: er wordt geld ingezameld voor een goed doel én onze gemeente treedt op een positieve manier naar buiten.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk is ondergebracht in de zelfstandige stichting ‘Aan Boord, Christelijk Jeugdwerk Haren’ (www.jeugdwerkaanboord.nl), waaraan ook de Hervormde Gemeente deelneemt. Het jeugdwerk vergadert en werkt in ’t Schip, een aan het Gorechthuis verbonden maar een apart gebouw. Het jeugdwerk staat op twee benen:

  • Jeugdactiviteiten als clubs (met een clubkamp waar jaarlijks zo’n 100 kinderen aan deelnemen), soosavonden, TeenSpirit etc. Deze activiteiten organiseert het jeugdwerk zelf, in goede samenwerking tussen jongere vrijwilligers en wat oudere, speciaal daarvoor aangestelde mentoren.
  • Kerkelijk gebonden jeugdactiviteiten, zoals kindernevendienst, tienercatechese en oppasdienst. De medewerkers worden daarbij gecoacht door onze predikanten.

Gorechthuis

Het Gorechthuis is, met de kerkzaal en ’t Schip, de spil waarom alles draait en vormt het levendig hart van de meeste activiteiten. Een aantal ruimten is beschikbaar voor kerkelijke en andere activiteiten. Er zijn ook ruimten verhuurd.

 Kerkdiensten

Ongeveer 250 à 350 gemeenteleden bezoeken geregeld de kerkdiensten. De kerkzaal is groot genoeg om 400 tot 450 gemeenteleden plaats te bieden.

De dienst wordt via www.gorechtkerk.tv uitgezonden en is ook naderhand te volgen

Naast ‘gewone’ kerkdiensten zijn er ook bijzondere diensten zoals:

  • Per jaar 4 à 5 ochtendplusdiensten: creatieve gemeentebrede diensten met muziek van de Band. Na deze diensten schenkt het Jeugdwerk koffie in ’t Schip.
  • Per jaar 2 Taizédiensten, die een ‘vaste’ groep van trouwe bezoekers kennen.
  • Ongeveer eens per jaar een cantatedienst.

Om onze gemeentezang te begeleiden mogen we gebruikmaken van de diensten van een drietal organisten, die bij toerbeurt spelen op het Van Vulpen-orgel. Werkgroepen als Bloemen, Beamer en Eredienst werken nauw met de predikanten samen, voor de specifieke taken die bij de kerkdienst horen.

Overige activiteiten

Naast onze kerkdiensten en het jeugdwerk gebeurt er door de week heen veel in onze gemeente. Een kleine greep uit onze activiteiten:

  • Een aantal keren per jaar Kliederkerk, gericht op (jonge) kinderen, hun (groot)ouders en eventueel andere geïnteresseerde gemeenteleden.
  • Doelgroeppastoraat 30-45-jarigen: samen met deze doelgroep verkennen we aan welke activiteiten, naast de zondagse kerkdiensten, zij behoefte hebben en willen meewerken.
  • Diverse vorming- en toerustingsactiviteiten, samen met de Hervormde Gemeente in Haren, bijvoorbeeld gespreksgroepen, film- en poëzieavonden, etc.
  • Meditatiegroep

Communicatie

Naast de website www.gorechtkerk.nl is er de tweewekelijkse (provinciale) Protestantse (Groninger) Kerkbode, waarvan een kolom Haren deel uitmaakt, en het driewekelijkse 4-Luik, een samenwerkingsverband van de Hervormde Gemeente Haren/Onnen, de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen, de Protestantse Gemeente Glimmen-Noordlaren en de Vrijzinnig Hervormde Wijkgemeente Haren. Ook komt er tweejaarlijks een gemeentegids uit.

Oecumene en samenwerking

De Gereformeerde Kerk werkt regelmatig samen met andere kerkgemeenschappen in en rond Haren. Zo vormen we met de Hervormde Gemeente Haren-Onnen en de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen een gezamenlijk moderaminaoverleg. Met name met de Hervormde Gemeente in Haren werken we waar mogelijk samen. Eens per jaar is er in de Rooms-Katholieke kerk in Haren een oecumenische viering, waaraan wij ook altijd deelnemen. Bovendien zijn er de laatste jaren goede contacten met onder andere de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Christelijk Gereformeerde Kerk, bijvoorbeeld in de Stille Week.

terug